Plana Leasachaidh

Tha sinn ag amas air leasachadh an dràsta gus am bidh comas againn cur-seachadan a bharrachd a thabhann tron Ghàidhlig. Thèid seo a dhèanamh le bhith trèanadh luchd-stiùiridh agus taic a thoirt dhaibh gus am bi iad comasach air cur-seachadan a lìbhrigeadh ann an Gàidhlig agus Beurla aig àrd-ìre. 

Bidh sinn feumach air maoineachadh agus tha sinn ann an conaltradh le buidhnean maoineachaidh an dràsta. Tha sinn an dòchas iarrtasan a chur a-steach gus taic-airgid fhaighinn airson prògram trèanaidh a chur air dòigh agus cur-seachadan a thabhann air sgoiltean agus òigridh. 

Ma tha an òigridh gu bhith misneachdail agus a' cur luach sa Ghàidhlig, feumaidh cothroman a bhith aca seirbheisean agus cur-seachadan fhaighinn tron Ghàidhlig a tha cheart cho math ris a' Bheurla. Spòrs Gàidhlig will offer those services and encourage all to take an active interest in Gaelic. 

'S e dìth luchd-stiùiridh le Gàidhlig aon de na prìomh dhuilgheadasan an dràsta. Tha trèanadh aig cridhe a' phroiseict againn agus tha sinn airson luchd-trèanaidh a bhrosnachadh agus a chuideachadh gus luchd-stiùiridh ùr a chruthachadh a bhios a' faighinn tlachd às an obair aca. 

Tha am plana-gnìomh againn ag amas air Gàidheil a thrèanadh ann an diofar chur-seachadan.  Nì sinn seo le cùrsa eòlais agus prògram trèanadh as a dhèidh. Bidh an dà ghnìomh seo air a lìbhrigeadh ann an com-pàirteachas le buidhnean eile a tha mìon-eòlach air a' cuspair. 

Nuair a tha barrachd chomas againn, luchd-stiùiridh ùr, bidh Spòrs Ghàidhlig ag obair gu coimearsealta a' reic sheirbheisean gu sgoiltean agus eile. 

 

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981