Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Leasachadh

Ionad Òigridh

Le Spòrs Gàidhlig a' tabhann chur-seachadan air feadh Alba, tha sinn a’ faicinn mu thràth cho cudromach ‘sa bhitheas e ionad a bhith againn dhuinn fhèin là breàgha a choreigin. Dh'fhaodadh gur e slighe fhada a bhios seo ach cò aig a tha fios? Ged tha, tha sinn dhen bheachd gum bu chòir dhuinn tòiseachadh air an obair deasachaidh mas urrainn dhuinn.

Le sin, tha sinn a’ sireadh taic de sheòrsa sam bith air an t-slighe a dh’ionnsaigh ionad a bhitheadh againn airson an tuilleadh chur-seachadan is cleasan a thabhann dhan òigridh is dhan choimhearsnachd.

Tha sinn ag amas air àiteigin an taobh a-staigh an ‘triantan’ eadar an Aghaidh Mhòir, An Gearasdan, agus Inbhir Nis. Tha deagh adhbharan againn airson an sgìre tha sin ainmeachadh – ged nach deàn sinn mìneachadh fada aig an ìre tha seo.

Le sin ma tha sibh an comas ar cuideachadh ann an dòigh sam bith, bitheamaid ro-thoilichte cluinntinn bhuaibh! Mathaid gum bheil comasan ailltearachd agaibh ‘s gum b’urrainn dhuibh togalaichean a dhealbh? Mathaid gum bheil fios agaibh air làrach a bhitheadh freagarrach, agus mathaid ri fhaighinn? Mathaid fiùs gum bheil na mìlltean de notaichean agaibh ri thoirt seachad!

Feumar a radha, aig an ìre thràth aig am bheil sinn, nach eil buidsead againn airson a' phròiseict seo – ach tha sinn cinnteach gum bi againn coimhead ri seo cho luath is a cheadachais airgead is àite dhuinn.

Nach cuir sibh fios thugainn le bhith a’ togail am fòn gu 01463 234138 agus a’ lorg Dòmhnall Morris, neo Dòmhnall MacNèill. Nam b’feàrr leibh, feuch tro post-dealan Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn..

Prògram Trèanaidh Spòrs Gàidhlig

Sgeama Trèanaidh – Luchd-obrach ceangailte

Tha Spòrs Gàidhlig a’ tabhann chothroman trèanaidh air daoine aig a bheil ùidh ag obair le òigridh, fileanta ann an Gàidhlig agus tha deònach obair a dhèanamh dhuinn le pàigheadh.

Bidh sinn a’ pàigheadh airson cùrsaichean trèanaidh ‘s measaidh air cur-seachadan a bhios Spòrs Gàidhlig a’ tabhann air sgoiltean agus eile. Mu choinneimh an taic seo, feumaidh tu a bhith deònach obair a dhèanamh do Spòrs Gàidhlig agus do bhuidhnean eile sa choimhearsnachd, ann an Gàidhlig, nuair a tha iarrtas ann agus gu bheil e a’ freagairt ort. Gheibhear pàigheadh airson an obair a ni thu do Spòrs Gàidhlig.

‘S e amas an sgeama seo a bhith cruthachadh coimhearsnachd luchd-obrach, le Gàidhlig, a bhios ag obair do Spòrs Gàidhlig agus do bhuidhnean eile (ann an Gàidhlig) gus cothroman ùra a thabhann air sgoiltean agus òigridh san fharsaingeachd.

Faodaidh tu an t-èolas agus na teisteanasan a chleachdadh le buidhnean eile fhad ‘s a tha an obair sin ag amas air cothroman Gàidhlig a chruthachadh do chloinn. Cha bhi sinn a’ cumail taic ri daoine nach eil airson obair a dhèanamh le cloinn, ann an Gàidhlig.

Bidh agad ri dhol air Sgeama PVG tro Chomunn na Gàidhlig.

Dè tha sinn a’ tabhann?

 • Cosgaisean airson cùrsaichean trèanaidh agus measadh bhon liosta gu h-ìosal. Bidh sinn a’ pàigheadh airson nan cùrsaichean.
 • Cothroman-obrach tro Spòrs Gàidhlig nuair a tha feum againn air luchd-obrach a bharrachd.

Dè dh’fheumas tusa a dhèanamh mu choinneimh an taic seo?

 • Cùrsa ciad-chobhair a dhèanamh (https://www.glenmorelodge.org.uk/first-aid-work-safety-other-courses/cat-24-first-aid-medical/)
 • Do chuid eòlais a leasachadh gu ìre a tha freagarrach airson an teisteanais air a bheil thu ag amas. Bidh cothroman leasachaidh ann tro Spòrs Gàidhlig agus buidhnean eile. Tha e an urra riut fhèin do chuid eòlais a leasachadh gu ìre fhreagarrach!
 • Gabhail ri aonta foirmeil gu bheil thu deònach an t-eòlas agus teisteanasan ùra a chur gu feum ann an Gàidhlig.

A bheil ùidh agad?

Gus brath a ghabhail air na cothroman seo, cuir post-d thugainn (Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.) le beagan fiosrachaidh mu do dheidhinn agus freagairtean air na cèistean a leanas:

 1. Carson a tha thu ag iarraidh obair a dhèanamh le òigridh?
 2. Dè na cur-seachadan a bhios tu a’ dèanamh nad ùine fhèin?
 3. Dè na cùrsaichean anns a bheil ùidh agad?
 4. Dè an t-eòlas a th’ agad an dràsta mu choinneimh nan cur-seachadan aig 3? QMDs, làithean rothair, claisean msaa.
 5. Ciamar a bhios tu a’ leasachadh do chuid eòlais gu ìre a tha freagarrach airson an trèanaidh agus deuchainn?
 6. Ciamar a chleachdas tu na teisteanasan ùra anns a’ choimhearsnachd agad?
 7. Dè seòrsa ùine a th’ agad airson a dhol an sàs le obair òigridh?

Cha bhi Spòrs Gàidhlig a’ pàigheadh airson uidheamachd no siubhal ach far a bheil taic ri fhaighinn tromhainn, bidh cothrom ann an uidheamachd againn a chleachdadh agus siubhal còmhla ri luchd-obrach làn-ùine.

Trèanadh a tha Spòrs Gàidhlig a’ tabhann

Fiosrachadh

Sgitheadh - Skiing

 • BASI
  • L1 Alpine
  • L2 Alpine
 • Snowsport Scotland
  • Instructor
  • Advanced Instructor
 

Sligheadaireachd - Orienteering 

 • Teaching Orienteering
 

Sgilean Seòlaidh - Navigation Skills 

 • Cùrsa NNAS
 

Mapland Alba - Largest Map of Scotland   

 

Meanbh-chuairtean – Micro Adventures

 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig
 

Dùbhlain sgioba - Team challenges 

 
 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig

Coiseachd agus cuairtean
Mountain walking and expeditions

 • Summer Mountain Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 • Hill & Moorland Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Claiseachd - Gorge Scrambling

 • Gorge-Ghyll Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Rothaireachd slèibhe - Mountain Biking 

 • British Mountain Bike Leader Award
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Sreap - Climbing 

 • Climbing Wall Award
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 • Rock Climbing Instructor
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Bòrd-seasaimh – Stand-up Paddle Boarding 

 • Academy of Surfing
  • L1
  • L2
  • Rescue
  • SUPwise
 

Sgilean dùthchail - Rural Skills

 
 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig


 

 

Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Sgioba ùr aig Spòrs Gàidhlig

Pròiseact air chois gus foghlam air a’ bhlàr a-muigh a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig

Sgioba Spòrs Gàidhlig

Tha pròiseact a-nis air chois gus treànadh thachartasan air a’ bhlàr a-muigh a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig. Tron phròiseact Spòrs Gàidhlig, a tha stèidhichte aig Loidse a’ Ghlinn Mhòir, an t-ionad nàiseanta airson treànadh air a’ bhlàr a-muigh, gheibh ceathrar dhaoine òga treànadh gus a bhith a’ lìbhrigeadh raon farsaing de thachartasan air a’ bhlàr a-muigh do dhaoine òga le Gàidhlig is buidhnean eile.

Sa chiad phròiseact 12 mìos a bhios a’ ruith chun an t-Sultain 2018, tha triùir air a bhith air am fastadh le Spòrs Gàidhlig, agus a tha stèidhichte aig Loidse a’ Ghlinn Mhòir: co-òrdanaiche pròiseact, agus dà oide-foghlaim le Gàidhlig.

Leugh barrachd: Sgioba ùr aig Spòrs Gàidhlig

Cuir taic

Faodaidh tu taic a thoirt dhuinn ann an diofar dhòighean agus bu toigh leinn cluinntinn bho dhuine sam bith le ùidh ann an Gàidhlig agus obair òigridh. Dh'fhaodadh tu taic a thoirt dhuinn le eòlas profaiseanta, taic pragtaigeach no eile. 

An dràsta, tha sinn ag amas air airgead a thogail airson meanbh-bhus. Leugh tuilleadh aig Iomairt maoineachaidh airson meanbh-bhus

Tha maoineachadh air leth cudromach agus riatanach ma tha sinn gu bhith cruthachadh luchd-stiùiridh a tha comasach air cur-seachadan a lìbhrigeadh ann an Gàidhlig do dh'òigridh na h-Alba. Tha sinn an dràsta a' feuchainn ri maoineachadh a lorg airson ar Plana Leasachaidh.  

Ma tha thu deònach taic a thoirt dhuinn bu toigh leinn gu math cluinntinn bhuaibh. Dh'fhaodadh tu trèanadh a thoirt seachad no ar stiùireadh ann an cur-seachad ùr. 

Iadsan aig a bheil sgilean ann an margaideachd, tha fàilte mhòr oirbh gus ar teachdaireachd a sgaoileadh don mhòr-shluagh agus sgoiltean. 

Tha taic poilitaigeach a dhìth gus am bi Spòrs Gàidhlig a' fàs agus ùghdarrasan a' tuigsinn gu bheil taic airson cothroman Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile, cuideachd a' cur ri amasan planaichean Gàidhlig. 

Leig fios thugainn aig Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. 

Plana Leasachaidh

Tha sinn ag amas air leasachadh an dràsta gus am bidh comas againn cur-seachadan a bharrachd a thabhann tron Ghàidhlig. Thèid seo a dhèanamh le bhith trèanadh luchd-stiùiridh agus taic a thoirt dhaibh gus am bi iad comasach air cur-seachadan a lìbhrigeadh ann an Gàidhlig agus Beurla aig àrd-ìre. 

Bidh sinn feumach air maoineachadh agus tha sinn ann an conaltradh le buidhnean maoineachaidh an dràsta. Tha sinn an dòchas iarrtasan a chur a-steach gus taic-airgid fhaighinn airson prògram trèanaidh a chur air dòigh agus cur-seachadan a thabhann air sgoiltean agus òigridh. 

Ma tha an òigridh gu bhith misneachdail agus a' cur luach sa Ghàidhlig, feumaidh cothroman a bhith aca seirbheisean agus cur-seachadan fhaighinn tron Ghàidhlig a tha cheart cho math ris a' Bheurla. Spòrs Gàidhlig will offer those services and encourage all to take an active interest in Gaelic. 

'S e dìth luchd-stiùiridh le Gàidhlig aon de na prìomh dhuilgheadasan an dràsta. Tha trèanadh aig cridhe a' phroiseict againn agus tha sinn airson luchd-trèanaidh a bhrosnachadh agus a chuideachadh gus luchd-stiùiridh ùr a chruthachadh a bhios a' faighinn tlachd às an obair aca. 

Tha am plana-gnìomh againn ag amas air Gàidheil a thrèanadh ann an diofar chur-seachadan.  Nì sinn seo le cùrsa eòlais agus prògram trèanadh as a dhèidh. Bidh an dà ghnìomh seo air a lìbhrigeadh ann an com-pàirteachas le buidhnean eile a tha mìon-eòlach air a' cuspair. 

Nuair a tha barrachd chomas againn, luchd-stiùiridh ùr, bidh Spòrs Ghàidhlig ag obair gu coimearsealta a' reic sheirbheisean gu sgoiltean agus eile. 

 

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981