Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Fiosrachadh

Attachments:
Download this file (Spòrs Gàidhlig - Leabhran Fiosrachaidh - Information Booklet.pdf)Leabhran fiosrachaidh Spòrs Gàidhlig[Leabhran fiosrachaidh Spòrs Gàidhlig]871 kB

Seo fiosrachadh mu Spòrs Gàidhlig,

Luchd-obrach

Tha an sgioba againn aig cridhe Spòrs Gàidhlig. Tha Gàidhlig againn agus bidh sinn ag obair tron chànan san àite-obrach. A bharrachd air fileantas sa chànan, tha sgioba againn a tha comasach, profaiseanta (le teisteanasan) agus easgaidh a thaobh cur-seachadan agus prògramanan. Tha ar n-iùilichean uile air sgeama PVG. 

Bidh sinn a' cleachdadh iùilichean eile bho an dràsta 's a-rithist aig nach eil Gàidhlig. Tha seo a' tachairt nuair a tha buidhnean mòra againn ach bidh deagh eòlas aig gach neach-obrach air co-theacsa agus suidheachadh na Gàidhlig. 

Sàbhailteachd 's siostaman

Tha sàbhailteachd agus cùram mar bhun-phrionnsabal aig Spòrs Gàidhlig. Tha inbhe AALA (Adventurous Activities Licensing Authority) againn, cead L14127 agus buidheann R2469. Tha seo a' ciallachadh gun deach ar sgrùdadh leis an Roinn-ghnìomha Slàinte is Sàbhailteachd agus gun do ràinig sinn àrd-ìre a thaobh luchd-obrach (comasan, teisteanasan agus eòlas), siostaman agus uidheamachd. Tha na h-iùilichean againn (luchd-stiùiridh) air an trèanadh gu profeiseanta airson gach cur-seachad. ‘S ann le companidh AIM (Activities Industry Mutual) a tha ar n-àrachas.

Tha siostaman làidir againn a thaobh sàbhailteach le Siostam modh-obrach is clàir cunnartan agus luchd-obrach. Tha Iùil-àite againn a bhios a’ leigeil leinn obrachadh air feadh Alba. Tha àireamh com-pàirtichean stèidhichte againn airson gach cur-seachad leigeas leinn càileachd a chumail agus bhios ag atharrachadh a-rèir suidheachaidhean air an latha.

Tha na siostaman cùram chloinne againn a tha làidir agus bidh sinn tric a’ dèanamh trèanadh air a’ chuspair seo. Tha eòlas againn air taic a chumail ri òigridh ann an suidheachaidhean ùra. Tha gach neach-obrach againn a’ gabhail ballrachd sa sgeama PVG (Protection of Vulnerable Groups), an sgeama“disclosure” ùr.

Ma bhios feum, faodaidh sinn na siostaman seo a mhìneachadh dhuibh no do bhuidheann leithid ùghdarras ionadail.

Sgoiltean

Tha ionnsachadh air a' bhlàr a-muigh a' cur ri ionnsachadh anns an sgoil fhèin. Tha sinn ag amas air cur-seachadan a cheangal ris a' Churaicealaim agus aig ìre eòlasan agus builean agus na slatan-tomhais. Thèid againn air gach cur-seachad a cheangal ri cuspairean anns an sgoil no prìomhachasan eile. Bidh sinn a' clàradh adhartas agus a' cruthachadh bhileagan a sheallas fianais air ionnsachadh, comas agus adhartas. 

Curaicealaim airson Sàr-mhathas

 • Cur-seachadan ceangailte ri satan-tomhais/eòlasan agus buillean
 • Tha programan again le dùbhllan thairis air farsaingeachd gnìomh
 • Faodar Maoin Chothromachd Sgoilear a chleachdadh airson a‘ bheàrn buileachaidh

Ionnsachadh a-muigh do sgoiltean agus òigridh

 • Ionnsachadh ceangailte ris a’ Churaicealaim
 • Cur-seachadan leotha fhèin no le amas sònraichte
 • Cànan, cultar, àrainneachd agus eachdraidh
 • Co-obrachadh, misneachd agus conaltradh
 • Seirbheis ann an Gàidhlig, dà-chànanach, do luchd-ionnsachaidh no dhaibhsan a tha ùr don chànan

Bidh sinn cuideachd ag obair le sgoiltean far nach eil a' Ghàidhlig mar phrìomh chànain:

Sgoilearan le Gàidhlig - Iadsan a tha fileanta no faisg air. Dh'fhaodadh seo a bhith tro fhoghlam Gàidhlig no cànan aig an taigh. 

Luchd-ionnsachaidh - Iadsan ag ionnsachadh na Gàidhlig aig ìre bhun-sgoil no àrd-sgoil. Dh'fhaodadh seo a bhith tro GLPS, 1+2, Go Gàidhlig, Gàidhlig mar darna cànan no blasad Gàidhlig ann an dòigh eile. 

Sgoilearan aig nach eil a' Ghàidhlig - Tha sinn comasach air diofar phrògraman a thabhann air sgoiltean agus blasad Gàidhlig a thoirt seachad aig an aon àm.   Tha sinn gu mòr airson obrachadh le sgoiltean le ùidh sa Ghàidhlig ach aig nach eil an cothrom. Thèid againn air prògraman a thabhann le blasad Gàidhlig a tha spòrsail aig an aon àm. 

Dà-chànanach!

Tha a’ Ghàidhlig aig cridhe Spòrs Gàidhlig agus ni sinn a h-uile oidhirp gus an cànan a neartachadh aig an òigridh. Bidh sinn a’ cur fàilte air luchd-ionnsachaidh agus air sgoilearan nach eil eòlach air a’ Ghàidhlig ann an dòigh sam bith.

Tha Spòrs Gàidhlig dà-chànanach - ‘S urrainn dhuinn gach cur-seachad, prògram agus an seirbheis air fad, a dhèanamh sa Ghàidhlig. Tha sinn a’ tuigsinn suidheachadh nan sgoiltean agus nan tidsearan. Le luchd-obrach dà-chànanach, thèid againn air an t-seirbheis a lìbhrigeadh ann an Gàidhlig no Beurla. Tro chur-seachadan, gabhaidh inntrigeadh don Ghàidhlig a thabhann.

Dùbhlain le spòrs! Tha cur-seachadan agus prògraman spòrsail againn. Bidh sinn a’ ceangal Gàidhlig agus spòrs ann an suidheachaidhean dàna, sàbhailte agus spòrsail.

Pàrantan

Fois-inntinn, tha e cudromach nuair a tha ur pàiste air falbh aig campa no a' gabhail pàirt ann an cur-seachadan. Tha sgioba Spòrs Gàidhlig eòlach air obair òigridh ann an diofar cho-theacsan, a bharrachd air cur-seachadan fhèrin, agus a' tuigsinn gu bheil dùbhlain agus suidheachaidhean ùra a' toirt buaidh ann an diofar dhòighean. 

Tha sàbhailteachd agus cùram aig cridhe ar cultar-obrach agus le eòlas air diofar fheumalachdan, thèid againn air taic a chumail ris a' mhòr-chuid de chloinn. Tha sinn gu math eòlach air siubhal a chur air dòigh agus air comhdhail poblach. Tha seo a' toirt a-steach aiseagan far a bheil deagh chuid den òigridh le Gàidhlig a' fuireach.

'S e ceann-uidhe aig Spòrs Gàidhlig a bhith tabhann chothroman agus chur-seachadan do dh'òigridh ann an suidheachadh spòrsail agus taiceil. 

Tha sinn a' tuigsinn, agus tha deagh eòlas againn, ann a bhith cruthachadh àrainneachd Ghàidhlig do'òigridh. Tha an t-eòlas againn a' ciallachadh gu bheil sinn cruthachadh chur-seachadan a tha freagarrach agus gus an òigridh a bhrosnachadh gus luach a chur sa chànan.  

Tha Spòrs Gàidhlig na chompanaidh fa-leth aig Comunn na Gàidhlig. 


Uidheamachd

Tha uidheamachd profaiseanta againn le siostaman làidir airson sgrùdadh agus coimhead as a dèidh. 

 • Sgithean, bòtanan agus maidean
 • Seacaidean aotramachd
 • Deisean-fliuche
 • Clogaidean; rothair, claiseachd, sgitheadh agus sreap
 • Ropan
 • Aodach

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981