Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Duaisean

Duaisean

Duais Iain Muir

Tha Duais Iain Muir a' toirt cothrom do dh'òigridh a bhith gabhail pàirt ann am prògram spòrsail tro mheadhan na Gàidhlig agus teisteanas aithnichte a chosnadh tro mheadhan na Gàidhlig. 'S ann air "talamh fiadhaich" agus an àrainneachd a tha an duais stèidhichte.  

Bidh sinn a' tabhann nan trì ìrean den Duais: Lorgair, Rannsaiche, Glèidhtiche.   

Leugh tuilleadh - Read moreDuais Iain Muir

Duais Lorgair

Seo a' chiad ìre de Dhuais Iain Muir, freagarrach do dhuine sam bith. Tha e stèidhichte air prògram ionadaila bhios ga lìbhrigeadh le oifigear Chomunn na Gàidhlig. 

Tha dà phàirt ann:

 • Prògram ionadail
 • Beagan obair phearsanta
Ìre 1 - Lorgair
Ùine 4 là no ùine co-ionnan 
Campa Nàiseanta  07-10 Ògmhios 2016
Freagarrach do  S1-S3
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Cosgais £50

Prògram ionadail - 6- 10 seiseanan . Bidh seiseanan air fiadh-bheatha, ainmean-àite, obair dùthcha, craobhan, an àrainneachd agus cuideachd cuairt, a chuireas an òigridh fhèin air dòigh, do chloinn bhun-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig. 

Bidh sinn a' cleachdadh chamaran glacaidh anns gach sgìre gus fiadh-bheatha a rannsachadh. Tha e glè inntinneach agus spòrsail na camaran a thoirt a-steach gach seachdain agus na dealbhan fhaicinn! Gu ruige seo, tha sinn air dòbhrain, fèidh, sionnaich, seilcheagan, taghain, eoin gu leòr, ialtagan, rodain, luchagan, iolairean, clamhain agus eile fhaicinn. 

A bharrachd air eòlas fhaighinn air diofar chuspairean, tha òigridh a' faighinn cothroman fèin-leasachaidh agus sgilean stiùiridh agus taisbeanaidh. Tha sgioba ChnaG gu math taiceil do gach buidheann. 

Bidh gach buidheann a' leantainn a' phrògraim aca fhèin a tha toirt a-steach nàdar, fiadh-bheatha, craobhan, cur-seachadan mar sreap agus campachadh, eun-laith agus eile.  

'S e a' chiad cheum ann an Sgeama Dhuais Iain Muir a th' anns an duais "Lorgair". Feumaidh gach neach co-dhiù ceithir latha a dhèanamh, no co-ionnan ùine, gus am faigh iad an Lorgair. Bidh sinne a' comharrachadh na h-ùine le sreath de sheiseanan ionadail agus campa nàiseanta.  

Tha na seiseanan ionadail air an stiùireadh le neach-obrach againn agus ag amas air na cuspairean seo:

 • SEISEAN 1: DIM, an sgìre agus camara-ùine
 • SEISEAN 2: Sgrùdadh fiadh-bheatha agus camaran glacaidh
 • SEISEAN 3: Craobhan
 • SEISEAN 4: Sgrùdadh fiadh-bheatha + camaran glacaidh – sùil air na dealbhan
 • SEISEAN 5: Eunlaith/cur-seachad spòrsail
 • SEISEAN 6: Comas Choille
 • SEISEAN 7: Dìon agus sgioblachadh
 • SEISEAN 8: Roinn an eòlas (ionadail)

Bidh a' mhòr-chuid de bhuidhnean a' dèanamh cur-seachad spòrsail anns an sgìre aca. Rudan mar sreap, turas bàta, niosgachadh, fuireach an oidhche ann an ostail...

Leugh mun ath ìre aig Duais Rannsaiche.   

 

Duais Glèidhtiche

Tha Duais Iain Muir aig an treas ìre (Glèidhtiche) mar a leanas:

DIM ìre trì – Glèidhtiche -

 • Cuairt – Le Spòrs Gàidhlig, samhradh 2018
 • Pròiseact pearsanta – nan ùine fhèin ach le stiùir bho ChnaG
 • Obair saor-thoileach – le buidhnean mar RSPB, Urrasan, BTCV, SNH, msaa
Ìre 3 - Glèidhtiche
Ùine 20 là no ùine co-ionnan agus thairis air 12 mìosan
Cuairt   Samhradh 2018 - ri dhearbhadh
Freagarrach do  S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Cosgais £200

Seo an ìre as àirde de Dhuais Iain Muir. 'S e dùbhlan mòr a th' ann agus feumaidh gach neach an duais aca fhèin a stiùireadh. 

Dleastanas - sin am facal airson an duais seo. Feumaidh gach duine am prògram aca fhèin a chur air dòigh nuair a tha a' chiad sia mìosan deiseal. Tha thu fhèin a' taghadh cuspair agus ga rannsachadh, a' gabhail dleastanas air a shon agus a' taisbeanadh seo dhan choimhearsnachd no dhan sgoil. 'S e duais pearsanta a tha seo. Chan eil thu ag obair mar phàirt de bhuidheann ach tha siostam taic ann bhuainne.

Feumaidh tu co-dhiù 20 latha, no ùine co-ionnann a dhèanamh agus feumaidh e a bhith thairis air 12 mìosan.  Mar sin, ma tha thu a' toiseachadh san Fhaoilleach, chan fhaigh thu an duais gus an ath Fhaoilleach!

Tha an duais a' toiseachadh le moladh - tha seo a' sealltainn mar a bhios an duais agad a' dol air adhart agus feumaidh tu aonta fhaighinn bhuainn mus toisich am prògram. Bheir sinn taic dhuibh nuair a tha thu ag ullachadh a' mholaidh seo.  Innsidh sinn dhuibh na seòrsa rudan a bhios freagarrach.  Bidh am moladh a' toirt a-steach:

 • Dè ni thu airson an treas ìre fhaighinn?
 • Dè am prògram a leanas tu?
 • Ciamar a bhios tu a' coileanadh na ceithir dùbhlain - faic Duais Iain Muir
 • A bheil thu airson turas a dhèanamh mar Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd?
 • Dè an cuspair a tha thu gu bhith rannsachadh agus ciamar?
 • Ciamar a bhios tu a' dèanamh diofar?
 • Ciamar a tha thu a' dol a roinn an eòlas seo?

Na gabh dragh - tha sinn ann airson ur cuideachadh!


A' Chuairt

Coltach ri Sgeama Dhiùc Dhùn Èideann, tha cuairt mar phàirt dhen ìre seo. Bidh Spòrs Gàidhlig a' cumail taic ris a' chuairt le iùilichean profaiseanta. 

Air a' chuairt, bidh sgoilearan à diofar sgìrean a tha uile a' dèanamh ìre Ghlèidhtiche. 

Cha deach co-dhùnadh a ghabhail air a' chuairt fhathast ach bidh taghaidhean ann le coiseachd, rothaireachd no measgachadh eadar a dhà. Bidh aig na com-pàirtichean ri còmhradh a chumail nam measg, air loidhne 's dòcha, air dè seòrsa cuairt a bhios ann. 


Pròiseact pearsanta – nan ùine fhèin ach le stiùir bho ChnaG

Faodaidh am pròiseact a bhith air cuspair sam bith co-cheangailte ri nàdar agus an àrainneachd. Bu chòir susbaint a bhith sa phròiseact; rudeigin a sheasas leis fhèin mar obair luach-mhòr. 

Bu chòir do chom-pàirtichean cuspair a' phròiseict aontachadh ri oifigear ChnaG mus tèid e air adhart. 


Obair saor-thoileach – le buidhnean mar RSPB, Urrasan, BTCV, SNH, msaa

A bharrachd air pròiseact pearsanta agus cuairt, airson an treas ìre de Dhuais Iain Muir a ghlèidheadh, feumar beagan obair saor-thoileach a dhèanamh. Bheir sinn taic dhuibh gus cothroman a lorg agus cuideachadh a thoirt seachad. 

Duais Rannsaiche

Tha Duais Iain Muir aig ìre a dhà (Rannsaiche) ann an dà phàirt:

 • Prògram ionadail
 • Campa Nàiseanta 
Ìre 2 - Rannsaiche
Ùine 8 là no ùine co-ionnan 
Campa Nàiseanta  11-14 Ògmhios 2018
Freagarrach do  S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Cosgais £150

Prògram ionadail - 6- 10 seiseanan . Bidh seiseanan air fiadh-bheatha, ainmean-àite, obair dùthcha, craobhan, an àrainneachd agus cuideachd cuairt, a chuireas an òigridh fhèin air dòigh, do chloinn bhun-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig. 

Bidh sinn a' cleachdadh chamaran glacaidh anns gach sgìre gus fiadh-bheatha a rannsachadh. Tha e glè inntinneach agus spòrsail na camaran a thoirt a-steach gach seachdain agus na dealbhan fhaicinn! Gu ruige seo, tha sinn air dòbhrain, fèidh, sionnaich, seilcheagan, taghain, eoin gu leòr, ialtagan, rodain, luchagan, iolairean, clamhain agus eile fhaicinn. 

A bharrachd air eòlas fhaighinn air diofar chuspairean, tha òigridh a' faighinn cothroman fèin-leasachaidh agus sgilean stiùiridh agus taisbeanaidh. Tha sgioba ChnaG gu math taiceil do gach buidheann. 

Bidh gach buidheann a' leantainn a' phrògraim aca fhèin a tha toirt a-steach nàdar, fiadh-bheatha, craobhan, cur-seachadan mar sreap agus campachadh, eun-laith agus eile.  

'S e a' chiad cheum ann an Sgeama Dhuais Iain Muir a th' anns an duais "Lorgair". Feumaidh gach neach co-dhiù ceithir latha a dhèanamh, no co-ionnan ùine, gus am faigh iad an Lorgair. Bidh sinne a' comharrachadh na h-ùine le sreath de sheiseanan ionadail agus campa nàiseanta.  

Tha na seiseanan ionadail air an stiùireadh le neach-obrach againn agus ag amas air na cuspairean seo:

 • SEISEAN 1: DIM, an sgìre agus camara-ùine
 • SEISEAN 2: Sgrùdadh fiadh-bheatha agus camaran glacaidh
 • SEISEAN 3: Craobhan
 • SEISEAN 4: Sgrùdadh fiadh-bheatha + camaran glacaidh – sùil air na dealbhan
 • SEISEAN 5: Eunlaith/cur-seachad spòrsail
 • SEISEAN 6: Comas Choille
 • SEISEAN 7: Dìon agus sgioblachadh
 • SEISEAN 8: Roinn an eòlas (ionadail)Tha an duais "Rannsaiche" a' toirt cothrom a bharrachd a bhith ag ionnsachadh mu nàdar, fiadh-bheatha agus mu do dheidhinn fhèin.

Bidh na h-aon seisean ionadail ann mar an Duais Lorgair ach le proiseact agaibh mar bhuidheann no gu pearsanta. Bu chòir dhuibh postair, taisbeanadh, bùth-obrach no eile a chur air dòigh gus innse do dhaoine mun sgìre agaibh.

Ach bidh seo uile spòrsail agus bidh an luchd-obrach againn gur cuideachadh fad na slighe! 

Bidh a' mhòr-chuid de bhuidhnean a' dèanamh cur-seachad spòrsail anns an sgìre aca. Rudan mar sreap, turas bàta, niosgachadh, fuireach an oidhche ann an ostail...

An Campa Nàiseanta

Aig deireadh a' phrògraim ionadail, bidh gach buidhnean a' tighinn còmhla aig campa nàiseanta airson ceithir làithean. Tha prògram spòrsail ann: coiseach claise, cèilidh, rannsachadh air an sgìre, geamanan agus bidh gach buidheann a' dèanamh taisbeanadh air a' phrògraim ionadail aca. Làn spòrs le caraidean ùra!

Bidh na campaichean nàiseanta ann an 2018 stèidhichte ann an Tom an t-Sabhail; 11-14 Ògmhios.  

 

Leugh mun ath ìre aig Duais Glèidhtiche

 

Sgeama Dhiùc Dhùn Èideann

Sgeama Dhiùc Dhùn Èideann – Roinn Chuairt

Bheir Spòrs Gàidhlig taic leis an Roinn Chuairt, an dà chuid ann an Gàidhlig agus Beurla.  Faodaidh sinn taic a thoirt don sgoil agus do na buidhnean agaibh leis an leanas:

•             Làithean trèanaidh

•             Làithean planaidh

•             Cuairtean ullachaidh

•             Cuairtean deuchainn

•             Uidheamachd

Tha cead AALA againn agus tha sinn nar buidheann ceadaichte leis an DofE (Approved Activity Provider).    

  

 

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981