Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Mapland Alba

Cuir eòlas air Alba, cruinn-eòlas, ar n-eachdraidh agus iomadach cuspair eile, leis a' mhapa as motha de dh'Alba san t-saoghal! Tha Mapland Alba na mhapa mhòr, air a cur ri chèile mar mìrean-measgte (jigsaw), le fiosrachadh mionaidean, coltach ri mapa sam bith eile, agus faodar coiseachd air! Tha e air a chruthachadh le 180 pìosan agus tha e 10.8m x 7.6 m, le 2.5m x 1.6m airson Sealltainn.

Faodaidh sinn bùthan-obrach a dhèanamh air iomadach cuspair, leithid leughadh mhapaichean, sgèile, samhlaidhean, loidhnichean-àirde, cruinn-eòlas, comhdhail, ainmean-àite agus dualchas, siostaman poilitigeach agus tòrr eile. Tha na leasanan againn ceangailte ri Curaicealaim airson Sàr-mhathas no cherart cho math mar chur-seachad spòrsail.  

No, faodaidh sinn am mapa a thoirt dhuibh agus cleachdaidh sibh e a-rèir nam feumalachdan agaibh fhèin. 

'S e Mapland Alba am mapa as motha de dh'Alba san t-saoghal! Chaidh a chlò-bhualadh le mapadh bhon t-Surbhaidh Òrdanais aig sgèile 1:50,000 (mapadh "Landranger") ann am pìosan mòra.  Tha gach pàirt de dh'Alba ann le eileanan anns an àite cheart. Mar eisimpleir, tha Hiort san àite cheart an àite bogsa air mapa eile.  

Tha gach pìos 0.7m x 1.0m agus tha 180 dhiubh ann airson na dùthcha air fad. 

Bidh feum air talla meadhanach mòr: urlar rèidh, cruaidh a tha co-dhiù 11m x 8m, agus 2.5m x 1.7m a bharrachd airson Sealltainn. Seo am meudachd aig cuairt badminton court. Gu h-àbhaisteach, tha tallaichean sgoile freagarrach. Faodar a thoirt à chèile ma tha an talla ri chleachdadh air adhbhar eile. 

Cuimhnich!  Nì sinn seo ann an Gàidhlig, Beurla no dà-chànanach. Tha seo a' ciallachadh gu bheil sgoilearan ag ionnsachadh mu Alba agus cànan aig an aon àm!

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981