Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Cur-seachadan

Fèis spòrs

Bidh Spòrs Gàidhlig, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Fèisean nan Gàidheal, a’ tabhann chur-seachadan le 75% far a’ phrìs. Gheibh com-pàirtichean air fèisean ionadal cothrom air cur-seachadan aig prìs gu math nas ìsle; 75% de lasachadh! M.e. an àite £45 a phàigheadh airson claiseachd, gheibhear an dearbh chur-seachad airson £11.25 gach pàiste.

Thig sinn thugaibh nuair a tha an fhèis ionadail a’ dol agus mar phàirt den phrògram, faodaidh a’ chloinn pàirt a ghabhail ann an cur-seachadan spòrsail leithid claiseachd, bòrd-seasaimh agus sligheadaireachd. Tha an liosta slàn gu h-ìosal. Cuiribh fios thugainn airson barrachd fiosrachaidh.

DrochaidB

A bharrachd, bidh campa Fèis-spòrs ann le prògram adhartach de cheòl agus dràma le cur-seachadan a-muigh. Gabhaidh àite a ghlèidheadh air an làrach-lìn againn: www.spors.scot

Gus barrachd fiosrachaidh fhaighinn air na cothroman seo, cuiribh fòn thugainn 01463-234138 no post-d air Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Cur-seachad – Activity

Prìs àbhaisteach Standard price

Lasachadh

Discount

Prìs do na fèisean

Price for local fèisean

Sgitheadh – Skiing

Per person (inc instruction, equipment, lift pass)

£65.00

75%

£16.25

Sligheadaireachd - Orienteering 

Per group (up to 30 participants)

£300.00

75%

£75.00

Comas Choille – Bushcraft

Per group (up to 30 participants)

£300.00

75%

£75.00

Mapland Alba - Largest Map of Scotland   

Per group (up to 30 participants in each session. Multiple sessions possible)

£300.00

75%

£75.00

Meanbh-chuairtean – Micro Adventures

Per person (inc instruction, equipment)

£45.00

75%

£11.25

Coiseachd/cuairt - Mountain walk/ expedition

Per group (up to 20 participants)

£300.00

75%

£75.00

Claiseachd - Gorge Scrambling

Per person (inc instruction, equipment)

£45.00

75%

£11.25

Sreap - Climbing 

Per person (inc instruction, equipment)

£45.00

75%

£11.25

Bòrd-seasaimh – Paddle Boarding 

Per person (inc instruction, equipment)

£45.00

75%

£11.25

 

5 latha 28

Coiseachd & Cuairtean

Ri fhaighinn bhon Ògmhios 2018

Coiseachd nam Beann

Tha sinn fortunach ann an Alba gu bheil beanntan agus monaidhean againn a tha cho math airson coiseachd. Far a bheil Spòrs Gàidhlig, aig Loidse a' Ghlinne Mhòir, tha sinn air starsaich a' Mhonaidh Ruaidh. Ach, tha sinn comasachadh agus eòlach air beanntan air feadh Alba. 

Leugh barrachd: Coiseachd & Cuairtean

Claiseachd

Ri fhaighinn bhon Ògmhios 2018

Tha claiseachd gu math spòrsail, dùbhlanach agus a' toirt cothrom do sgoilearan an cuid sgilean a chur an gnìomh ann an àrainn gu tùr eadar-dhealaichte. 

Bidh sinn a' tabhann claiseachd air feadh Alba, faisg air an sgoil no buidheann agaibh. 

Tha uidheachd againn, iùilichean profaiseanta agus gach rud a tha dhìth airson latha, spòrsail, dùbhlanach agus sàbhailte. 

Leugh barrachd: Claiseachd

Comas Coille

Tha Comas Coille, mar chur-seachad, air a bhith fàs le barrachd 's barrachd dhaoine a' sealltainn ùidh ann. Tha Spòrs Gàidhlig comasach air seiseanan agus cùrsaichean chomas choille a thabhann air sgoiltean agus buidhnean fa-leth. 

Tha seo freagarrach don bhun-sgoil agus àrd-sgoil agus na dhòigh inntinneach agus togarach gus a' Ghàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile. 

'S e seòrsa cur-seachad a ghabhas a leasachadh fad-beatha le dileab sgilein agus eòlais airson gach neach. 

Leugh barrachd: Comas Coille

Comas Rothair

Tha Sgeama Comas Rothair, no Bikeability, ag amas air sgilean agus misneachd a thoirt do chloinn airson an rothair a chleachdadh air na rathaidean. Tha e cuideachd airson cloinn a bhrosnachadh gus an rothair aca a chleachdadh nuair a tha iad nas sinne. 

Tha Spòrs Gàidhlig comasach air Comas Rothair a thabhann dhan treas ìre. Tha seo freagarrach do chloinn bhun-sgoile agus tro mheadhan na Gàidhlig. Faodaidh sinn an seirbheis a thabhann airson luchd-ionnsachaidh ann an dòigh a tha freagarrach a-rèir an comas Ghàidhlig.  

Leugh barrachd: Comas Rothair

Sligheadaireachd

Tha sligheadaireachd a' toirt ruith agus leughadh mhapaichean còmhla. Chan fheum thu ruith ged-thà! Bidh com-pàirtichean a' feuchainn ri slighe a lorg eadar diofar stèiseanan cho luath 's urrainn dhaibh. Faodaidh iad slighe sam bith a ghabhail agus tha e an urra riutha fhèin am mapa a chleachdadh gus an ath-stèisean a lorg. 

Tha Spòrs Gàidhlig a' tabhann sligheadaireachd mar chur-seachad freagarrach do bhun-sgoil agus àrd-sgoil. Tha na seisean againn a' toiseachadh le gnìomhan gu math simplidh, sa raon-chluiche 's dòcha, agus a' gluasad gu slighean nas motha. 

Tha uidheamachd profaiseanta againn agus eòlas air a' chur-seachad a lìbhrigeadh tron Ghàidhlig. 

Leugh barrachd: Sligheadaireachd

Sgitheadh

Tha sgitheadh gu math spòrsail agus dùbhlanach do dh'òigridh. Tha Spòrs Gàidhlig a' tabhann làithean sgithidh do sgoiltean agus buidhnean fa-leth. 

Tha luchd-stiùiridh againn le Gàidhlig, uidheamachd agus eòlas air a' chur-seachad a libhrigeadh tron chànan. 

Buannachdan le Spòrs Gàidhlig:

• Luchd-stiùiridh profaiseanta le teisteanas
• Uidheamachd ùr agus snasail
• Prìsean nas saoire
• Ri fhaighinn aig gach ionad sgithidh.
• Taic le siubhal.

Cuir post-d gu Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. no 01463-234138 airson barrachd fiosrachaidh.

Leugh barrachd: Sgitheadh

Mapland Alba

Cuir eòlas air Alba, cruinn-eòlas, ar n-eachdraidh agus iomadach cuspair eile, leis a' mhapa as motha de dh'Alba san t-saoghal! Tha Mapland Alba na mhapa mhòr, air a cur ri chèile mar mìrean-measgte (jigsaw), le fiosrachadh mionaidean, coltach ri mapa sam bith eile, agus faodar coiseachd air! Tha e air a chruthachadh le 180 pìosan agus tha e 10.8m x 7.6 m, le 2.5m x 1.6m airson Sealltainn.

Leugh barrachd: Mapland Alba

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981