Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Cànan

Tha Spòrs Gàidhlig dà-chànanach agus 's urrainn dhuinn cur-seachadan a dhèanamh ann an Gàidhlig no Beurla. Tha sinn ag amas air cur-seachadan agus prògraman a chruthachadh gus am faigh òigridh cothroman tron Ghàidhlig. Tha Gàidhlig agus Beurla aig an luchd-obrach againn. 

'S e ar n-amas a bhith brosnachadh agus a' cumail taic riuthsan aig a bheil a' Ghàidhlig agus cothroman a thoirt do dhaoine a tha ùr don chànan. 

Sgoiltean far nach eil a' Ghàidhlig - Chan eil a' Ghàidhlig anns a' mhòr-chuid de sgoiltean, ged a tha leudachadh ann. 'S urrainn dhuinn cur-seachadan agus prògraman a thabhann a tha toirt inntrigeadh don chànan. Mus tachair iad, 's urrainn dhuinn goireasan cànan a thoirt dhuibh a bhios feumail agus freagarrach. Tha cuid de chuspairean gu math freagarrach airson blasad Gàidhlig, leithid eachdraidh na h-Alba, cruinn-eòlas, cànain, fearainn, ainmean-àite agus geoèolas. Tha Mapland Alba a' toirt deagh eisimpleir air cothroman inntrigidh a bharrachd air cothroman ionnsachaidh eile. 

Luchd-ionnsachaidh - Bheir sinn taic do luchd-ionnsachaidh, aig gach ìre, bun-sgoil agus àrd-sgoil a bharrachd air inbhich, tro chur-seachadan agus prògraman freagarrach. Dh'fhaodadh seo a bhith stèidhichte air cùrsan mar GLPS no Go Gaelic no air siostam eile. 

Fileantaich - 'S urrainn dhuinn a h-uile cail a thabhann tron Ghàidhlig. Tha sinn eòlach air obair le sgoiltean far a bheil a' Ghàidhlig mar mheadhan ionnsachaidh.  

We will tailor our language use to your needs. You might be doing Go Gaelic or GLPS as part of 1+2 or using another methods. Those new to the language can be introduced in a supportive and fun environment. 

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981