Claiseachd

Leum, snàmh, sreap, misneachd agus spòrs

Tha uidheamachd math againn agus iomadach àite air feadh na dùthcha. 

   

Sligheadaireachd

Spòrsail, sgilean mapa, farpaiseach!

Freagarrach do sgoiltean agus tachartasan coimhearsnachd. 

   

Comas Coille

DSCN1552Teintean, ropan, sgilean ùra

   

Coiseachd & Cuairtean

Peathan Meadhanach

Beanntan, Diùc Dhùn Èideann, dùbhlain

Sgilean seòlaidh, Duais Iain Muir, trèanadh

   

Sgitheadh

Pacaid; oideachadh, tiogaidean, uidheamachd

Taic le siubhal agus àite-fuirich

   

Mapland Alba

Mapa Scotland

Am Mapa as motha san t-saoghal! 

Ionnsaich mu Alba, sgèile, eachdraidh, siubhal, ar tìr

   

Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Fàilte gu Spòrs Gàidhlig - buidheann ùr a bhios a' tabhann chothroman, chur-seachadan agus phrògraman do dh'òigridh.  

'S ann airson òigridh a tha Spòrs Gàidhlig le prìomh amas a bhith cruthachadh chothroman Gàidhlig ann an suidheachadh spòrsail, taiceil agus sàbhailte. 

Bidh sinn a' tabhann chur-seachadan, tachartasan agus eile tro mheadhan na Gàidhlig airson òigridh air feadh na h-Alba.  

Chaidh Spòrs Gàidhlig a chur air dòigh le Comunn na Gàidhlig ann an 2015 le prìomh amas a bhith tabhann chur-seachadan, chothroman agus phrògraman uile tro mheadhan na Gàidhlig. 'S ann le Comunn na Gàidhlig a tha Spòrs Gàidhlig ach tha e ag obair mar chompanaidh fa-leth.

Bidh sinn ag obair le sgoiltean agus pàrantan gus cothroman spòrsail a thabhann air òigridh aig aois sgoile. Tha sgioba-obrach againn air eòlach agus easgaidh. Tha goireasan, uidheamachd agus meanbh-bhus againn.  

Bidh sinn a' cur fàilte air òigridh a tha fileanta ann an Gàidhlig, ga h-ionnsachadh no orrasan a tha ùr don chànan. Seall an duilleag air Cànan airson barrachd fiosrachaidh. 

'S iad ar prionnsabalan:

  1. Fàs a thoirt air a' Ghàidhlig air feadh Alba
  2. Taic a thoirt don òigridh gus misneachd agus sgilean ùra a leasachadh
  3. Co-obrachadh le buidhnean eile
  4. Dileab phrìseil fhàgail

Nar beachd, ma tha a' Ghàidhlig gu bhith buan, feumaidh cothroman a bhith ann don òigridh a tha cheart cho math, spòrsail agus inntinneach ri cothroman ann am Beurla. Feumaidh na cur-seachadan a bhith aig àrd-ìre an dà chuid don òigridh agus dhaibhsan a tha fastadh Spòrs Gàidhlig.  

Tha co-obrachadh aig cridhe ar n-obair agus tha sinn gu math eòlach air suidheachadh nan sgoiltean agus feumalachdan a' Churaicealaim. Tha na prògraman againn a' ceangal cur-seachadan ri eòlasan agus builean agus na slatan-tomhais sa Churaicealaim airson Sàr-mhathas.  

   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig