Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Sgioba ùr aig Spòrs Gàidhlig

Pròiseact air chois gus foghlam air a’ bhlàr a-muigh a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig

Sgioba Spòrs Gàidhlig

Tha pròiseact a-nis air chois gus treànadh thachartasan air a’ bhlàr a-muigh a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig. Tron phròiseact Spòrs Gàidhlig, a tha stèidhichte aig Loidse a’ Ghlinn Mhòir, an t-ionad nàiseanta airson treànadh air a’ bhlàr a-muigh, gheibh ceathrar dhaoine òga treànadh gus a bhith a’ lìbhrigeadh raon farsaing de thachartasan air a’ bhlàr a-muigh do dhaoine òga le Gàidhlig is buidhnean eile.

Sa chiad phròiseact 12 mìos a bhios a’ ruith chun an t-Sultain 2018, tha triùir air a bhith air am fastadh le Spòrs Gàidhlig, agus a tha stèidhichte aig Loidse a’ Ghlinn Mhòir: co-òrdanaiche pròiseact, agus dà oide-foghlaim le Gàidhlig.

 

Tha am pròiseact £300,000, fo bhratach ‘Spòrs Gàidhlig’ (faic notaichean do luchd-deasachaidh) air a bhith air a leasachadh le Comunn na Gàidhlig (CnaG) aon de na buidhnean leasachaidh Gàidhlig as sine a tha ann an Alba, agus air a thoirt air adhart le taing airson deagh mhaoineachadh agus com-pàirteachas ro-innleachdail a tha a’ gabhail a-steach prògram LEADER Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh (£90k), maoin tasgaidh Chomunn na Gàidhlig fhèin (£54k), Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (£40k), Riaghaltas na h-Alba (£30k), Bòrd na Gàidhlig (£30k), agus Urras Carthannais AMW (£2k) (faic notaichean do luchd-deasachaidh airson tuilleadh mìneachaidh).

Mar phàirt den oidhirp a’ Ghàidhlig a leasachadh ann an Alba, agus àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig a mheudachadh, tha fòcas làidir ro-innleachdail air a chur air a bhith air leasachadh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FMG) far a bheil sgoilearan ag ionnsachadh raon de chuspairean bunaiteach tro mheadhan na Gàidhlig. Tha àireamh de sgoilearan ann am FMG, le cudrom a tha a’ sìor fhàs air na buannachdan a bharrachd a tha an cois ionnsachadh air a’ bhlàr a-muigh, air cùl pròiseact Spòrs Gàidhlig. Chun na h-ìre seo tha cothroman do sgoilearan FMG a bhith an sàs ann an tachartasan inntinnneach agus dùbhlanach air a’ bhlàr a-muigh tro mheadhan na Gàidhlig air a bhith air leth cuingichte.

A-nise, mar a bhios an fheadhainn a bhios air an treànadh a’ cosnadh an teisteanasan airson a’ bhlàir a-muigh thar nan 12 mìos a leanas, bidh e comasach dhaibh seiseanan thachartasan a thabhann do dhaoine le Gàidhlig is feadhainn eile, ann an raon de thachartasan a bhios a’ gabhail a-steach: coiseachd air na cnuic, coiseachd tro chlaisean, canùadh agus ràdhadaireachd, baidhsagalachd beinne agus comas-coille.

Chan e a-mhàin gun còrd seo ris an luchd-com-pàirteachaidh is gun toir e dùbhlan dhaibh, cuidichidh e iad ann a bhith a’ leasachadh an sgilean cànain agus am briathrachas. Tha ionnsachadh air a’ bhlàr a-muigh air a shìor aithneachadh mar phrìomh dhòigh air a bhith a’ leasachadh dhaoine òga, a’ dèiligeadh ri targaidean slàinte agus sunnd cho math ri coileanadh acadaimigeach.

Tha am pròiseact air a stiùireadh le Dòmhnall Morris, agus dithis oidean ùra Calum MacIlleathain agus Euan MacChoinnich. Tha Calum, à Inbhir Nis air a bhith ag obair aig a’ BhBC mar neach-naidheachd Gàidhlig, agus o chionn ghoirid bha e a’ riochdachadh sreath phrògraman goirid mu bhith a’ snàmh ann an àiteachan iomallach air feadh Alba. Tha Euan, à Inbhir Pheotharain air a bhith an sàs ann an saidheans àrainneachdail, agus bha e cuideachd na stiùiriche air campa òigridh eadar-nàiseanta ann am Madagascar.

San dàrna bliadhna den phròiseact thèid dithis oidean ùra eile fhastadh. A rèir an iarrtais a bhios ann, tha Spòrs Gàidhlig an dòchas aonan no dithis oidean fhastadh air stèidh làn ùine an dèidh dhan chiad dà bhliadhna den phròiseact a bhith seachad.

Thuirt Manaidsear a’ Phròiseict Dòmhnall Morris: “Tha fios againn bhon eòlas a tha sinn air a thogail tro ChnaG, gu bheil iarrtas a tha sìor fhàs ann airson tachartasan dùbhlanach air a’ bhlàr a-muigh tro mheadhan na Gàidhlig. Tha na campaichean Sradagan a’ sìor fhàs gach bliadhna; tha sinn air prògram ‘Duais Iain Muir’ a leudachadh thairis air 6 de ar raointean leasachaidh; tha sinn air campa sgithidh shoirbheachail a chur dhan phrògram bhliadhnail againn; agus am bliadhna chuir sinn air chois a’ chiad dùbhlan air baighsagal do dhaoine òga – bho Bharraigh gu Rubha Robhanais. Tha na tachartasan sin a’ brosnachadh dhaoine òga le Gàidhlig agus gan cuideachadh a bhith a’ cleachdadh an cànan ann an dòigh inntinneach, shòisealta. Tha sinn airson barrachd dhan seo a dhèanamh, ach tha aon phrìomh nì a’ cur bacadh oirnn ann a bhith a’ leudachadh an t-solair seo, an dìth a tha ann de luchd-obrach teisteanaichte le Gàidhlig, agus is ann airson dèiligeadh ri seo a chaidh Spòrs Gàidhlig a stèidheachadh.”

Thuirt cathraiche ChnaG Iain MacAmhlaigh: “Tha sinn air leth taingeil do ar luchd-maoineachaidh air fad agus do ar com-pàirtichean ro-innleachdail airson an cothrom am pròiseact seo a thoirt air adhart, bhon chiad bhliadhna leasachaidh, chun an dàrna 12 mìos de dhaingneachadh, margaidheachd is lìbhrigeadh. Ged a tha CnaG a’ cur gu mòr ris a’ phròiseact, cha b’ urrainn dhuinn a bhith air seo a thoirt air adhart às aonais taic on taobh a-muigh.”

Is e am prìomh bhuidheann maoineachaidh sa phròiseact Spòrs Gàidhlig am prògram LEADER 2014-20 ann am Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh. Thuirt Roger Clegg, Cathraiche Buidheann Gnìomh Ionadail a’ Mhonaidh Ruaidh: ‘Tha sinn toilichte cothrom a bhith againn aontachadh ri maoineachadh a thoirt do Spòrs Gàidhlig bho LEADER agus tha sinn a’ cur fàilte air a’ phròiseact inntinneach agus ùr-ghnàthach seo a tha a’ ceangal gu math ri mòran dha na cuspairean a tha san Ro-innleachd Leasachadh Ionadail.”

Thuirt Niall Ros, Ceannard Fàs Coimhearsnachd Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean: “Tha sinn dèidheil air taic a thoirt do ghnothachas ionadail a tha airson na Gàidhlig a chleachdadh mar so-mhaoin airson cothroman obrach ùra a leudachadh agus fhàs. Tha e air leth math a bhith a’ faicinn tuilleadh thachartasan air a’ bhlàr a-muigh a bhith air an cruthachadh do dhaoine òga tro mheadhan na Gàidhlig agus tha sinn air leth toilichte a bhith a’ toirt taic dhan phròiseact seo.”

Thuirt an Leas Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney: “Tha sinn air leth toilichte a bhith a’ toirt taic don phròiseact Spòrs Gàidhlig a bhios a’ cluich pàirt chudromach ann a bhith a’ toirt na Gàidhlig beò ann an dòighean ùra, inntinneach do ar daoine òga agus do dhaoine eile.

“Tha Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh gu bheil a’ Ghàidhlig na pàirt riatanach de dhualchas, dearbh-aithne agus beatha chultarail an là an-diugh ann an Alba agus tha sinn a’ cur fàilte air iomairtean mar seo a tha a’ neartachadh àite na Gàidhlig sa bheatha làitheil, a’ cuideachadh ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil àm ri teachd seasmhach aice.”

A’ bruidhinn às leth Bòrd na Gàidhlig thuirt Daibhidh Boag Stiùiriche Planadh Cànain is Leasachaidhean Coimhearsnachd: “Tha sinn a’ cur fàilte mhòr air a’ phròiseact Spòrs Gàidhlig a bhios a’ tabhann tachartasan spòrsail tron Ghàidhlig chun an òigridh agus coimhearsnachdan eile agus a bhios a’ cleachdadh an àrainneachd nàdarra a tha againn sa Ghàidhealtachd. Gheibh a h-uile neach a bhios a’ gabhail pàirt buannachd bho bhith a-muigh agus ag ionnsachadh aig an aon àm”

Thuirt Shaun Roberts, Prionnsabal Loidse a’ Ghlinn Mhòir: “Nì deagh eisimpleir tràth de thachartas air a’ bhlàr a-muigh ceangal eadar daoine òga agus an àrainneachd nàdarra aca. Togaidh ceangal den t-seòrsa seo càirdeas a mhaireas fad am beatha eadar iad fhèin agus am blàr a-muigh, agus mar thoradh air seo bidh dòigh beatha fhallain aca. Is i a’ Ghàidhlig cànan sealladh-tìre na Gàidhealtachd agus tha ceangal nàdarrach eadar am blàr a-muigh agus an cànan. Tha sinn air leth toilichte a bhith a’ toirt taic do Spòrs Gàidhlig leis a’ phròiseact seo.”

Thuirt Dòmhnall Morris, Co-òrdanaiche Spòrs Gàidhlig cuideachd: “Tha sinn a’ meas a’ phròiseict seo cudromach is gu bheil e, dìreach mar a’ chiad cheum air slighe a dh’fhaodadh a bhith mòran nas fhaide. Is e ar n-amas ionad air a’ bhlàr a-muigh a bhith againn, le dearbh-aithne làidir Gàidhlig a bhios a’ lìbhrigeadh thachartasan do sgoiltean Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus feadhainn eile aig a bheil ùidh sa chànan agus sa bhlàr a-muigh.

“Tha sinn air leth toilichte a bhith a’ gabhail nan ciad cheumannan seo, agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ togail air an nì soirbheachail seo.”

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981