Claiseachd

Leum, snàmh, sreap, misneachd agus spòrs

Tha uidheamachd math againn agus iomadach àite air feadh na dùthcha. 

   

Sligheadaireachd

Spòrsail, sgilean mapa, farpaiseach!

Freagarrach do sgoiltean agus tachartasan coimhearsnachd. 

   

Comas Choille

DSCN1552Teintean, ropan, sgilean ùra

   

Coiseachd & Cuairtean

Peathan Meadhanach

Beanntan, Diùc Dhùn Èideann, dùbhlain

Sgilean seòlaidh, Duais Iain Muir, trèanadh

   

Sgitheadh

Pacaid; oideachadh, tiogaidean, uidheamachd

Taic le siubhal agus àite-fuirich

   

Mapland Alba

Mapa Scotland

Am Mapa as motha san t-saoghal! 

Ionnsaich mu Alba, sgèile, eachdraidh, siubhal, ar tìr

   

Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Le Spòrs Gàidhlig a' tabhann chur-seachadan air feadh Alba, tha sinn a’ faicinn mu thràth cho cudromach ‘sa bhitheas e ionad a bhith againn dhuinn fhèin là breàgha a choreigin. Dh'fhaodadh gur e slighe fhada a bhios seo ach cò aig a tha fios? Ged tha, tha sinn dhen bheachd gum bu chòir dhuinn tòiseachadh air an obair deasachaidh mas urrainn dhuinn.

Le sin, tha sinn a’ sireadh taic de sheòrsa sam bith air an t-slighe a dh’ionnsaigh ionad a bhitheadh againn airson an tuilleadh chur-seachadan is cleasan a thabhann dhan òigridh is dhan choimhearsnachd.

Tha sinn ag amas air àiteigin an taobh a-staigh an ‘triantan’ eadar an Aghaidh Mhòir, An Gearasdan, agus Inbhir Nis. Tha deagh adhbharan againn airson an sgìre tha sin ainmeachadh – ged nach deàn sinn mìneachadh fada aig an ìre tha seo.

Le sin ma tha sibh an comas ar cuideachadh ann an dòigh sam bith, bitheamaid ro-thoilichte cluinntinn bhuaibh! Mathaid gum bheil comasan ailltearachd agaibh ‘s gum b’urrainn dhuibh togalaichean a dhealbh? Mathaid gum bheil fios agaibh air làrach a bhitheadh freagarrach, agus mathaid ri fhaighinn? Mathaid fiùs gum bheil na mìlltean de notaichean agaibh ri thoirt seachad!

Feumar a radha, aig an ìre thràth aig am bheil sinn, nach eil buidsead againn airson a' phròiseict seo – ach tha sinn cinnteach gum bi againn coimhead ri seo cho luath is a cheadachais airgead is àite dhuinn.

Nach cuir sibh fios thugainn le bhith a’ togail am fòn gu 01463 234138 agus a’ lorg Dòmhnall Morris, neo Dòmhnall MacNèill. Nam b’feàrr leibh, feuch tro post-dealan Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn..

Bidh Spòrs Gàidhlig a' fastadh dithis air a' phrògram trèanaidh againn bhon t-Sultain 2018. Toiseachaidh am proceas fastaidh sa Chèitean 2018.  

'S e comas làbhairt sa Ghàidhlig an rud as cudromaiche dhuinn nuair a tha sinn a' fastadh luchd-trèanaidh. 

Tha am prògram trèanaidh ag amas air iùilichean ùra a chruthachadh a bhios a' tabhann cur-seachadan air a' bhlàir a-muigh, air òigridh. 'S ann do Spòrs Gàidhlig a bhios na h-iùilichean seo ag obair seach do bhuidhnean eile. 

Tha pacaid tarraingeach, làidir, mar phàirt den dreuchd seo le cùrsaichean trèanaidh agus àite-fuirich aig Loidse a' Ghlinne Mhoir, turastal agus uidheamach iùiliche. Bu chòir tagraidhean a bhith easgaidh, comasach air fèin stiùireadh gus am faigh iad na sgilean agus teisteanasan a tha dhìth airson cur-seachadan a lìbhrigeadh don òigridh.  

Tha ceithir eàrranan sa phrògram trèanaidh:

  1. Cùrsaichean trèanaidh aig an Loidse agus aig buidhnean eile. 
  2. Grèisean-obrach ann an sgoiltean, ionadan agus àitean eile. 
  3. Daingheachadh eòlais.  
  4. Obair anns an stòr aig an Loidse.

Tha farsaingeachd chùrsaichean sa phrògram trèanaidh; Summer Mountain Leader , UK Mountain Bike Leader Scheme, National Navigation Award Scheme, Single Pitch Award, First Aid course, Snowsport Scotland Ski Instructor, Gorge-Ghyll Leader, Orienteering and Category D1 driving.  

Ma tha ùidh agaibh sa phrògram trèanaidh, bu chòir dhuibh na slatan-tomhais airson nan teisteanasan seo a rannsachadh agus beachd a ghabhail nam biodh tu comasach air an glèidheadh. Mar eiseampleir, airson an Summer Mountain Leader, feumaidh 20 quality mountain days a bhith agad mus dèan thu an trèanadh. Tha e deatamach gun tuig tagraidhean na diofar chùrsaichean a tha mar phàirt den phrògram trèanaidh.  

Ma tha ùidh agad san obair seo, cuir cunntas beatha gu Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. 

Pròiseact air chois gus foghlam air a’ bhlàr a-muigh a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig

Sgioba Spòrs Gàidhlig

Tha pròiseact a-nis air chois gus treànadh thachartasan air a’ bhlàr a-muigh a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig. Tron phròiseact Spòrs Gàidhlig, a tha stèidhichte aig Loidse a’ Ghlinn Mhòir, an t-ionad nàiseanta airson treànadh air a’ bhlàr a-muigh, gheibh ceathrar dhaoine òga treànadh gus a bhith a’ lìbhrigeadh raon farsaing de thachartasan air a’ bhlàr a-muigh do dhaoine òga le Gàidhlig is buidhnean eile.

Sa chiad phròiseact 12 mìos a bhios a’ ruith chun an t-Sultain 2018, tha triùir air a bhith air am fastadh le Spòrs Gàidhlig, agus a tha stèidhichte aig Loidse a’ Ghlinn Mhòir: co-òrdanaiche pròiseact, agus dà oide-foghlaim le Gàidhlig.

Tha sinn ag amas air leasachadh an dràsta gus am bidh comas againn cur-seachadan a bharrachd a thabhann tron Ghàidhlig. Thèid seo a dhèanamh le bhith trèanadh luchd-stiùiridh agus taic a thoirt dhaibh gus am bi iad comasach air cur-seachadan a lìbhrigeadh ann an Gàidhlig agus Beurla aig àrd-ìre. 

Bidh sinn feumach air maoineachadh agus tha sinn ann an conaltradh le buidhnean maoineachaidh an dràsta. Tha sinn an dòchas iarrtasan a chur a-steach gus taic-airgid fhaighinn airson prògram trèanaidh a chur air dòigh agus cur-seachadan a thabhann air sgoiltean agus òigridh. 

Ma tha an òigridh gu bhith misneachdail agus a' cur luach sa Ghàidhlig, feumaidh cothroman a bhith aca seirbheisean agus cur-seachadan fhaighinn tron Ghàidhlig a tha cheart cho math ris a' Bheurla. Spòrs Gàidhlig will offer those services and encourage all to take an active interest in Gaelic. 

'S e dìth luchd-stiùiridh le Gàidhlig aon de na prìomh dhuilgheadasan an dràsta. Tha trèanadh aig cridhe a' phroiseict againn agus tha sinn airson luchd-trèanaidh a bhrosnachadh agus a chuideachadh gus luchd-stiùiridh ùr a chruthachadh a bhios a' faighinn tlachd às an obair aca. 

Tha am plana-gnìomh againn ag amas air Gàidheil a thrèanadh ann an diofar chur-seachadan.  Nì sinn seo le cùrsa eòlais agus prògram trèanadh as a dhèidh. Bidh an dà ghnìomh seo air a lìbhrigeadh ann an com-pàirteachas le buidhnean eile a tha mìon-eòlach air a' cuspair. 

Nuair a tha barrachd chomas againn, luchd-stiùiridh ùr, bidh Spòrs Ghàidhlig ag obair gu coimearsealta a' reic sheirbheisean gu sgoiltean agus eile. 

 

Faodaidh tu taic a thoirt dhuinn ann an diofar dhòighean agus bu toigh leinn cluinntinn bho dhuine sam bith le ùidh ann an Gàidhlig agus obair òigridh. Dh'fhaodadh tu taic a thoirt dhuinn le eòlas profaiseanta, taic pragtaigeach no eile. 

An dràsta, tha sinn ag amas air airgead a thogail airson meanbh-bhus. Leugh tuilleadh aig Iomairt maoineachaidh airson meanbh-bhus

Tha maoineachadh air leth cudromach agus riatanach ma tha sinn gu bhith cruthachadh luchd-stiùiridh a tha comasach air cur-seachadan a lìbhrigeadh ann an Gàidhlig do dh'òigridh na h-Alba. Tha sinn an dràsta a' feuchainn ri maoineachadh a lorg airson ar Plana Leasachaidh.  

Ma tha thu deònach taic a thoirt dhuinn bu toigh leinn gu math cluinntinn bhuaibh. Dh'fhaodadh tu trèanadh a thoirt seachad no ar stiùireadh ann an cur-seachad ùr. 

Iadsan aig a bheil sgilean ann an margaideachd, tha fàilte mhòr oirbh gus ar teachdaireachd a sgaoileadh don mhòr-shluagh agus sgoiltean. 

Tha taic poilitaigeach a dhìth gus am bi Spòrs Gàidhlig a' fàs agus ùghdarrasan a' tuigsinn gu bheil taic airson cothroman Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile, cuideachd a' cur ri amasan planaichean Gàidhlig. 

Leig fios thugainn aig Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. 

   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig