Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

Contact details  

Spòrs Gàidhlig,

Glenmore Lodge, Aviemore,
Inverness-shire, Scotland, PH22 1QZ

T: 01463-234138
E: fios@spors.scot

   

   

Ìre 2 - Rannsaiche
Ùine 8 là no ùine co-ionnan 
Campa Nàiseanta  14-17 Ògmhios 2016
Freagarrach do  S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta

Tha an duais "Rannsaiche" a' toirt cothrom a bharrachd a bhith ag ionnsachadh mu nàdar, fiadh-bheatha agus mu do dheidhinn fhèin.

Bidh na h-aon seisean ionadail ann mar an Duais Lorgair ach le proiseact agaibh mar bhuidheann no gu pearsanta. Bu chòir dhuibh postair, taisbeanadh, bùth-obrach no eile a chur air dòigh gus innse do dhaoine mun sgìre agaibh.

Ach bidh seo uile spòrsail agus bidh an luchd-obrach againn gur cuideachadh fad na slighe! 

Bidh a' mhòr-chuid de bhuidhnean a' dèanamh cur-seachad spòrsail anns an sgìre aca. Rudan mar sreap, turas bàta, niosgachadh, fuireach an oidhche ann an ostail...

An Campa Nàiseanta

Aig deireadh a' phrògraim ionadail, bidh gach buidhnean a' tighinn còmhla aig campa nàiseanta airson ceithir làithean. Tha prògram spòrsail ann: coiseach claise, cèilidh, rannsachadh air an sgìre, geamanan agus bidh gach buidheann a' dèanamh taisbeanadh air a' phrògraim ionadail aca. Làn spòrs le caraidean ùra!

Bidh na campaichean nàiseanta ann an 2016 stèidhichte ann an Tom an t-Sabhail; 7-10 Ògmhios (ìre 1) agus 14-17 (ìrean 2+3). 

Leugh mun ath ìre aig Duais Glèidhtiche

 

   
© Spòrs Gàidhlig